key

Beleidsplan

Beleidsplan Evangelische Gemeente de Fontein

Inleiding

Evangelische gemeente De Fontein is een dynamische apostolische gemeente. Het woord ‘dynamisch’ houdt in: krachtig en levend. Twee woorden die alles te maken hebben met de Heilige Geest van God. Het is de levendmakende Geest en Hij geeft ons de kracht van Gods Koninkrijk. We hebben het grote verlangen om ons in alles volledig en onvoorwaardelijk te laten leiden door Gods Geest. Dat geldt voor onze samenkomsten en in ons dagelijks leven.

Het apostolische heeft alles te maken met ons dagelijks leven, omdat we gezonden zijn in deze wereld om onder leiding van Gods Geest een getuige van de Here Jezus te zijn en de liefde, kracht en realiteit van Gods Koninkrijk te laten zien. Bij het voldoen aan de apostolische opdracht hoort natuurlijk ook een stuk toerusting om aan deze opdracht te voldoen. Daarom willen we mensen graag helpen in het ontdekken, vrijzetten en ontwikkelen van hun gaven en mogelijke bedieningen, om hiermee vruchtbaar te zijn in de maatschappij. Toerusting neemt dan ook een heel belangrijke plaats in binnen onze samenkomsten, zowel op zondag als andere dagen.

Naast de toerusting door diepgaand onderwijs vanuit Gods Woord worden de samenkomsten op zondag gekenmerkt door een grote ruimte voor lofprijzing en aanbidding door muziek, vlaggen, dans en drama. Aan de andere kant willen we Gods Woord centraal stellen. Daarbij is nogmaals gezegd dat alles onder de leiding van de Heilige Geest staat. Zowel bij lofprijzing/aanbidding als in de verkondiging bepaalt Hij hoe het gaat. Geen dienst is dan ook hetzelfde. Daarnaast is er ook ruimte voor gebed voor genezing, heling en bevrijding als de Geest dat op ons hart legt. In ieder geval is er na elke dienst de mogelijkheid om met mensen door te spreken en te bidden bij de nazorg

Het evangelisch centrum De Fontein is een open en transparante gemeente waar iedereen welkom is tijdens onze zondagse samenkomsten en op andere bijeenkomsten gedurende de week. U kunt daarvoor de agenda raadplegen. We zijn een plaats zijn waar u de aanwezigheid van de Heer kunt beleven om zo, samen met anderen aangeraakt te worden door Gods liefde en genade. We hopen dat een ieder die onze samenkomsten bezoekt hierdoor zo zal veranderen dat de Heilige Geest de ruimte gaat krijgen om de Here Jezus centraal te stellen in de levens van veel mensen in onze omgeving, ons land en zelfs daarbuiten.

Het gaat ons niet om Evangelische gemeente De Fontein. Het gaat om God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We verlangen naar een opwekking binnen en buiten de Gemeente van de Here Jezus, zodat elke knie zich zal buigen voor de Here Jezus en zal erkennen dat Hij Heer is, tot eer van God de Vader. Zo zal Gods heerlijkheid zichtbaar worden in ons land.

Geloofsbelijdenis

Deze geloofsbelijdenis is een verklaring van wat wij geloven als EG De Fontein in ’t Harde.

“Wij geloven…

 1. Dat er één God is, Schepper en Drager van alle dingen, die bestaat in de eeuwigheid in drie gelijkwaardig goddelijke Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 2. Dat de Bijbel het Woord van God is, goddelijk geïnspireerd, onfeilbaar, en het uiteindelijke gezag voor ons geloof, onze prediking en onze praktijk.
 3. In de goddelijkheid van de Here Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, die geboren is uit een maagd, zonder zonde heeft geleefd in zijn menselijkheid, stierf aan het kruis, lichamelijk is opgestaan uit de dood, en is opgevaren naar de hemel aan Gods rechterhand.
 4. Dat de mens van oorsprong door God geschapen is naar Gods beeld, maar door bewuste ongehoorzaamheid een zondaar werd en geestelijk, moreel en lichamelijk corrupt is geraakt in zijn natuur en wezen. Door zonde is de mens van God gescheiden en heeft hij verzoening nodig door Gods volbrachte werk en actieve ingrijpen.
 5. Dat de Here Jezus Christus plaatsvervangend stierf voor de zonden van heel de mensheid, waarmee Hij het enige zoenmiddel is geworden voor de straf op de zonde die de mens heeft verdiend tot zijn verlossing. Een ieder die in de Here Jezus Christus gelooft is gerechtvaardigd op grond van Zijn volbrachte verzoeningsoffer in de dood, door Zijn vergoten bloed.
 6. Dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, in de gelovigen woont en hen in staat stelt om met goddelijke kracht getuigen te zijn en een heilig leven te leven in relatie met God.
 7. Dat alle gelovigen gekozen zijn door God, gered door genade door geloof, en gedoopt zijn in het Lichaam van Christus door de Heilige Geest, in Wie iedere geestelijke zegen beschikbaar is als erfenis, om een heilig en goddelijk leven te leven voor Hem.
 8. Dat alle gelovigen geroepen en bekwaamd zijn om Jezus Christus als Heer en Redder te verkondigen in de wereld.
 9. Dat de gemeente Gods middel is om Zijn Koninkrijk te dienen, en dat alle gelovigen als deel van de gemeente geroepen zijn als koninklijk priesterschap tot de Grote Opdracht om discipelen te maken.
 10. Dat de goddelijke instellingen van de doop door onderdompeling van de volwassene op grond van zijn/haar geloof en deelname aan het Heilig Avondmaal zichtbare en publieke middelen zijn van vereenzelviging met Christus en Zijn Lichaam wanneer de gelovige eraan deelneemt.
 11. In de zichtbare en lichamelijke Wederkomst van de Here Jezus Christus, in de lichamelijke wederopstanding van de gelovigen en ongelovigen; van gelovigen tot eeuwig leven in Gods Tegenwoordigheid, en van ongelovigen tot scheiding van God in eeuwig oordeel.

Bijbelse grond/onderbouwing

De Schrift (bibliologie)

De Bijbel bevat 66 boeken en bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament, en is als zodanig Gods Woord. Dat wil zeggen dat de Bijbel Gods geïnspireerde spreken op Schrift is. Onder inspiratie van de Heilige Geest hebben mannen het geschreven.De Bijbel is Gods openbaring van Zichzelf, Zijn hart, Zijn passies, affecties, en van Zijn goddelijke wil. De Bijbel in zijn originele staat was foutloos en betrouwbaar. Het is het hoogste gezag in alle geloofszaken en ons gedrag (Num.23:19, Ps.19:7-9, 119:89, Joh.10:35, 17:17, 2 Tim.3:15-17, 2 Petrus 1:19-21, Rom.15:4).

De Godheid (theologie)

God is Geest, oneindig, eeuwig en onveranderlijk in Zijn natuur. Hij is de Schepper en Drager van alle leven en alle dingen. De Bijbel schrijft dat er één God is, die in eeuwigheid bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (Gen.1:1, Deut.6:4, Jes.44:6, Psalm 90:2, Matt.3:16-17, Hand.17:24-28, 1 Kor.8:4-6).

God de vader:

  1. Is heilig, rechtvaardig en barmhartig (Ex.34:6-7, Lev.11:44, Psalm 107, 1 Petrus 1:15-16, 1 Joh.1:9).
  2. Is alomtegenwoordig, maar in de hemel woonachtig (Psalm 113:4-5, 139:7-12, Jer.23:24).
  3. Zond Zijn Zoon en de Heilige Geest ((Joh.5:37, 14:26).
  4. Is de Vader van de Here Jezus Christus, in Hem geopenbaard (Joh.14:7-12, Col.1:15, 2 Kor.4:4, Heb.1:1-3).
  5. Is de Vader van alle mensen als hun Schepper, en op een unieke en bijzonder wijze van allen die geloven (Joh.1:12-13, 14:18-21, 20:17, Rom.8:15, 1 Kor.8:6).

God de Zoon, Jezus Christus:

 1. Is God (Jes.9:6, Joh.5:17-23, 10:30, Fil.2:6, Titus 2:13)
 2. Bestaat in de eeuwigheid (Joh.1:1, 17:5)
 3. Is geopenbaard in het vlees (Joh.1:14, Fil.2:5-8)
 4. Openbaarde de Vader (Joh.1:18)
 5. Stierf voor de verlossing en rechtvaardiging van de zondige mensheid (Jes.53:5, Joh.1:29, Rom.5:8, 1 Joh.2:2)
 6. Is geboren uit een maagd (Jes.7:14, Matt.1:20-25, Luc.1:34-35)
 7. Is verzocht in alles zoals wij, maar leefde toch een zondeloos bestaan (Heb.4:14-15, 1 Petru.2:22)
 8. Stierf aan een kruis, een plaatsvervangende dood voor iedereen (Jes.53:6-12, Gal.3:13, Ef.1:7, 1 Petr.2:22-25)
 9. Werd uit de dood opgewekt tot leven (Joh.20:19-29, 1 Kor.15:1-8)
 10. Is opgevaren naar de hemelen waar Hij als pleitbezorger voor de gelovigen dient bij de Vader(Hand.1:9-11, rom.8:34, Heb.4:14-16, 7:25, 1 Joh.2:1)
 11. Is hoofd van de gemeente (Ef.5:23, Col.1:18)
 12. Zal persoonlijk wederkomen en over een nieuwe hemel en nieuwe aarde regeren, waar iedere knie zal buigen en alle tong zal belijden dat Hij Heer is (Hand.1:10-11, Fil.2:9-11, Opb.20:4).

 

 

God de Heilige Geest:

 1. Gaat uit van de Vader en is door de Zoon gezonden (Joh.15:26).
 2. Getuigt van Jezus Christus (Joh.15:26, 16:13-14).
 3. Doet ongelovigen opnieuw geboren worden (Joh.3:5-6, Titus 3:5).
 4. Doopt de gelovige (1 Kor.12:13).
 5. Heeft in de gelovige Zijn inwoning (Rom.8:9, 1 Kor.6:19).
 6. Doet licht schijnen op, en onderwijst waarheid (Joh.14:16-17, 16:13).
 7. Verlangt ernaar de gelovige te vullen (Ef.5:18).
 8. Verzegelt de gelovige als iemand die Christus toebehoort (Ef.1:13, 4:30).
 9. Is bedroefd over zonde (Ef.4:30).
 10. Pleit voor de gelovigen in gebed (Rom.8:26).
 11. Deelt geestelijke gaven uit aan het Lichaam van Christus naar Hij wil (1 Kor.12:7-11).
 12. Is een gids voor de gelovigen (Rom.8:14).
 13. Bekrachtigt de gelovige (Hand.1:8, Ef.3:16).

De mens (Bijbelse antropologie)

 

 1. Is door God geschapen naar Zijn eigen beeld en onschuldig in zonde, en heeft als doel om in relatie met God te leven en tot Zijn eer (Gen.1:26-27, Ef.1:4-6, Jakobus 3:9).
 2. Is zowel materieel (in lichaam) als immaterieel (in ziel en geest) in wezen (Gen.2:7, Prediker 12:7, 1 Thess.5:23).
 3. Koos, door Adam, die door Satan verzocht is, om aan Gods opdracht ongehoorzaam te zijn, en is daarmee gevallen van zijn oorspronkelijke staat van onschuld, waardoor de dood in de scheppingsorde zijn intrede kon doen (Gen.3:1-7, Rom.5:12, Ef.2:1).
 4. Heeft als erfenis een gevallen natuur meegekregen die voorkeur geeft aan zonde boven gerechtigheid, en in vijandschap is met God (Ps.14:1-3, Joh.3:19, Rom.3:9-18).
 5. Doet door de zonde de schepping lijden (Gen.3:17, Rom.8:20-23).
 6. Is niet in staat door eigen inspanning of verdienste de remedie voor zijn verloren staat te zijn (Rom.3:19-24).

Geestelijke wezens

 1. Zijn door God geschapen en in rangorde geplaatst (Dan.12:1, Judas 9).
 2. Zijn engelen die God dienen bij Zijn troon en mensen op aarde (Jes.6:1-3, Zach.1:9-11, Heb.1:14).
 3. Zijn ook de gevallen engelen, Satan en zijn demonen, die trachten Gods Plan en doeleinden te frustreren en stoppen (Gen.3:1-10, 2 Kor.4:3-4, 1 Petr.5:8-9, 2 Pet.2:4).

Redding

 1. Is Gods plan, voor de grondlegging van de wereld, om de mensheid te redden van de invloed en effecten van de zonde (Gen.12:3, Ef.1:4-6, 1 Pet.1:18-21).
 2. Is Gods aanbod als een gratis gift, uitsluitend gebaseerd op Jezus’ vergoten bloed, dood, en lichamelijke opstanding uit de dood (Joh.3:16, Ro.3:23-25, 1 Pet.1:3-5).
 3. Wordt van God ontvangen door persoonlijke bekering en geloof in Jezus Christus als Heer en Redder (Hand.2:37-38, Ef.2:8).
 4. Resulteert in een veranderd leven van diegenen die echt geloven in Jezus Christus (2 Kor.5:17, Gal.5:22-25, 1 Pet.1:13-16).
 5. Zal ertoe leiden dat de gelovige in de glorieuze Tegenwoordigheid van God in de hemel en op de nieuwe aarde zal zijn (1 Kor.15, Openb.21).

De Gemeente

 1. Is een lichaam van gelovigen die in verbond verenigd zijn in het geloof en de gemeenschap van het evangelie (Hand.2:41-47, Ef.3:6).
 2. Omvat alle verlosten door de geschiedenis heen die het universele Lichaam van Christus zijn, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, klasse of affiliatie met een kerkgenootschap (Gal.3:26-28, Ef.2)
 3. Onderhoudt twee instellingen van Christus, te weten de doop van de gelovige en het Heilig Avondmaal voor allen die geloven (Hand.2:41-42, 1 Kor.11:23-26).
 4. Is toegewijd aan gebed en onderwijs, en aan de onderlinge relatie door de band van de liefde om elkaar op te bouwen in het kennen van God en bemoedigen van elkaar (Matt.28:20, Hand.2:42, Heb.10:24-25).
 5. Is de ontvanger van geestelijke gaven door de Heilige Geest uitgedeeld, en is geroepen om het Lichaam van Christus op te bouwen (Rom.12:3-8, 1 Kor.12-14, Ef.4:8-12).
 6. Is gezonden om het Evangelie te brengen naar de uiteinden der aarde, en daarmee actief in de bediening van verzoening (Matt.28:19-20, Hand.1:8, 2 Kor.5:19-2).
 7. Is geroepen zich over te geven in onderwerping aan Jezus Christus als Hoofd van de gemeente (Ef.1:22-23).
 8. Heeft als Bijbelse leiding voorgangers, oudsten en diakenen, wiens eerste functie is om de heiligen toe te rusten tot koninklijk priesterschap om de bediening van de gemeente uit te voeren (Hand.20:17-28, Ef.4:11-12, 1 Tim.3, 1 Pet.2:9).
 9. Is geroepen zich te onderwerpen aan de overheid van het land, echter zonder compromis als het in strijd is met de geboden van Christus (Matt.22:21, Rom.13:1-7).

De laatste dingen

 1. De geschiedenis heeft een doel en bestemming richting uiteindelijke voleinding (Pred.3:1-11, 2 Pet.3:5-13).
 2. Er zal een tweede komst van de Here Jezus Christus zijn, die zichtbaar, persoonlijk, lijfelijk en glorieus zal zijn (Matt.24:14, 30, Dan.7:14).
 3. Bij Zijn terugkeer zal er een transformatie plaatsvinden van de levenden en een opstanding van de doden (1 Kor.15:20-23, 2 Kor.5:1-5, 1 Thess.4:13-17).
 4. De gelovigen, diegenen die Gods aanbod van redding hebben aangenomen, zullen geoordeeld worden naar hun werken als Christenen, en de ongelovigen, diegenen die Gods aanbod in Christus hebben afgewezen, zullen geoordeeld worden naar hun zondige staat en in eeuwige straf geworpen worden (2 Kor.5:10, 2 Kor.15, Opb.20:11-15).
 5. De uiteindelijke staat van de gelovige is zijn totale herstel, het einde van de strijd tegen het vlees, de wereld, de duivel, en als inwoner van een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar hij zijn Koning zal dienen en aanbidden (Opb.19-20).